... و چنان دل‌گیرم از خویش،که یک ماهی زِ غرق‌آبیِ خویش